• LINE : MOCED22 Wechat : MOCED1
  • 08-5146-8066
  • moced22@gmail.com
  • Facebook:Modern C-ed
首页 - 特色课程
特色课程

C 21 播音业会话教程

发布时间:2021-05-14

课程 C21 :  播音业会话教程

แนะนำหลักสูตร 课程简介:

หนังสือภาษาจีนสำหรับ “งานประกาศเสียงตามสาย” เน้นเนื้อหาประกาศที่พบเห็นตามสถานที่สำคัญๆในเมืองไทย ได้แก่ สนามบิน สถานีรถไฟ โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า และแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น ผู้ที่ทำงานในสถานที่เหล่านี้สามารถนำไปใช้เป็นตัวอย่างหรือประยุกต์ใช้งานได้ไม่มากก็น้อย ส่วนผู้ที่สนใจศึกษาภาษาจีน หรือครู อาจารย์ นิสิต นักศึกษาที่เรียนภาษาจีน ก็สามารถได้รับประโยชน์ในเรื่องของรูปแบบประโยค คำศัพท์ และสำนวนภาษาจีนที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ซึ่งภาษาที่ใช้ในงานประกาศมีศัพท์ สำนวนและรูปไวยากรณ์ที่สมารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานในทักษะอาชีพอื่นๆ ได้ด้วยนอกจากนี้ได้คัดเลือกประโยคที่ใช้งานบ่อย บันทึกเสียงสำเนียงมาตรฐานจากเจ้าของภาษา เพื่อฝึกอ่านประกาศเสียงตามสาย โดยใช้สัญลักษณ์แสดงหน้าประโยคตัวอย่าง

ลิขสิทธิ์ สำนักพิมพ์ทฤษฎี
เวลาเรียน 180 ชั่วโมง
ค่าเรียน 3,600 บาท/ 30 ชั่วโมง (เทอม)
กลุ่มเป้าหมาย นักประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ

*******************************************************

以下是与 “播音业会话教程” 配套的声频软件样品:
 

******************************************************

 

以下是“广播业会话教程”目录:  17-2 播音员业务教程目录

Copyright: Modern C-ED Center 现代化汉语教育中心 ศูนย์สอนภาษาจีนแบบทันสมัย